Kişisel Verilerin Korunması

İHTİYACIM VERİ İŞLEME POLİTİKASI
1.  AMAÇ
Yirmi yıldan fazla sektörde faaliyet göstermiş sektör tecrübesine sahip Yönetici ve personellerden oluşan Firmamız Müşteri memnuniyetini ön planda tutan ve gücünü Ülkemizde yaşayan Vatandaşlarımızdan alan Şirketimiz hukuki farkındalık ve bilinç ile Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (''Anayasa'') ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (''KVK Kanun'') başta olmak üzere kişisel verilerin korunmasına ilişkin yürürlükte bulunan yasal mevzuata uygun hareket etmektedir.

İHTİYACIM , yukarıda anılan yasalar çerçevesinde kişisel verileri koruma konusunda hassasiyet gösterip ilgili çalışmalara başlamış ve neticesinde iş bu veri işleme politikası hazırlanmıştır.

İHTİYACIM olarak biz ; Müşterilerimizin, potansiyel müşterilerimizin, çalışanlarımızın, çalışan adaylarının, Kurum yetkililerinin, ziyaretçilerin, iş birliği içinde olunan kurumların çalışanlarının, hissedarları ve yetkililerinin ve üçüncü şahısların kişisel verilerinin korunması ve işlenmesi, silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesi süreçleriyle ilgili kişilerin bilgilendirmesini amaçlamaktayız.

İHTİYACIM; kişisel verileri, Sitemiz web/e-ticaret sitelerine üyelik ,ilgili internet sitelerinde alışveriş işlemi , Satın alınan ürün sonrası teknik hizmet yada yeni ürün bildirimi -fırsat ve indirimler , gösteri (road show) bildirimleri , üyeliği için olmak üzere daha iyi hizmetler sunmak amacıyla toplamaktadır.

Toplanan kişisel veriler İHTİYACIM'IN , en son ürünler, avantajlı alışveriş fırsatları, kişiye özel avantajlı önerileri ve gelecekteki etkinlikleri hakkında bilgilendirme yapılmasına olanak vermektedir. Ek olarak, toplanan veriler, kişisel veri sahipleri ile bilgi alışverişi içerisinde olarak, hizmet ve servislerimizle ilgili en doğru şekilde geri bildirim almamızı sağlamaktadır.

KVK Kanunu kapsamında veri sorumlusu olan İHTİYACIM , daha önce Kişisel verilerin korunması -Aydınlatma Metninde açıkça bahsetmiş olsa da , bu Politikada İHTİYACIM tarafından, hangi verilerin kişisel veri olduğu, hangi kişisel verilerin saklandığı, kişisel verilerin korunmasına ilişkin alınan idari ve teknik tedbirler ile kişisel verilerin işlenmesinde, muhafaza edilmesinde, kişisel veri sahiplerinin aydınlatılması ve bilgilendirilmesinde, üçüncü kişilere aktarılması ve korunmasına ilişkin detaylı açıklamalara yer vermektedir.

2.  İÇERİK
Bu Politika; müşterilerin, potansiyel müşterilerin, çalışanların ,çalışan adaylarının, Şirket

yetkililerinin, ziyaretçilerin, iş birliği içinde olunan kurumların çalışanları, hissedarları ve

yetkililerinin ve üçüncü şahısların otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin

parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen tüm kişisel verilerine ilişkindir.

Kanun uyarınca veri sorumlusu olan İHTİYACIM, kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasında benimsenen temel ilkelerini, kişisel verilerin korunmasına ilişkin alınan idari ve teknik tedbirler ile işlendikleri amaç için gerekli olan azami süreyi belirleme, paylaşma, silme, yok etme ve anonim hale getirme işlemlerine ilişkin usul ve esasları işbu Politika ile belirlemektedir.

İş bu Politika kapsamında ; Kişisel veri içeren bütün yazılı ve veya basılı bilgi belgeler, dokümantasyonlar , dosyalar , uygulamalar ,veri tabanları içeriği oluşturmaktadır.

Aynı zamanda kısmen yada tamamen İHTİYACIM 'IN sahip olduğu herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen, İHTİYACIM müşterilerinin, potansiyel müşterilerinin, çalışanlarının, çalışan adaylarının, Şirket yetkililerinin, Sitemiz web ve e-ticaret sitelerinin, ve İHTİYACIM ile sözleşmesi bulunup anlaşmalı markalı ürünler satan 3. Şahıs İş ortakları tarafından işletilmekte olan mağaza zincir ziyaretçilerinin, iş ortaklığı olan kurum çalışanlarının, hissedarlarının ve yetkililerinin ve üçüncü kişilerin rızası ile toplanan kişisel verilerine ilişkindir.

İstatistiki değerlendirmeler veya çalışmalar için elde edilen kişisel veri içermeyen veriler gibi anonim hale gelmiş ve tanımlanamayan veriler ile tüzel kişilere ilişkin veriler kişisel veri olarak kabul edilmemekte olup, işbu Politika’ya tabi değildir.

Tarafımızca hazırlanan Politika ; İHTİYACIM'IN Firma bünyesinde ve kontrolünde olan Sitemiz web /e-ticaret sitelerini ve Türkiye'de yetkili

satıcısı olduğu markalarının satıldığı ve kontrolü altındaki Mağaza zincir işleten 3. kişi İş ortakları gerçek kişi müşterileri ile belirli bir çerçeve sözleşmesi olmayan diğer gerçek kişilere de uygulanmaktadır.

3.  HUKUKİ MEVZUAT
 

Başta Anayasa olmak üzere İş bu Politika 6698 Sayılı Kanuna uygun olarak hazırlanıp Şirketimiz internet sitesi Sitemiz ve Yetkili Satıcısı olduğumuz ürünlerin internet sitelerinde yayımlanarak başta değerli müşterilerimiz olmak üzere tüm ilgililere duyurulmuştur.

4.  TANIMLAR (6698 sy. Kanun madde 3)
Açık Rıza    ; Belirli bir konuya ilişkin ,bilgilendirmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.

Anonim Hale Getirme              ; Kişisel verilerin ,başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale gelmesi

Başkan      ; Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı

İlgili Kişi    ; Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi

Kişisel Veri         ; Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi

Kişisel Verilerin İşlenmesi              ; Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi ,kaydedilmesi ,depolanması ,muhafaza edilmesi, değiştirilmesi ,yeniden düzenlenmesi ,açıklanması ,aktarılması, devralınması ,elde edilebilir hale getirilmesi ,sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

Kurul        ; Kişisel Verileri Koruma Kurulu

Kurum      ; Kişisel Verileri Koruma Kurumu

Veri İşleyen       ; Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi. Veri Kayıt Sistemi Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi

Veri Sorumlusu          ; Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen ,veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek ya da tüzel kişi (İHTİYACIM)

Kişisel Veri Sahibi                ; Kişisel verisi işlenen gerçek kişi

Anayasa           ; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

Çalışan             ; İHTİYACIM çalışanları

Çalışan Adayı            ; Şirkete herhangi bir yol ile iş başvurusunda bulunmuş ve ilgili bilgilerini Şirket incelemesine açmış olan gerçek kişileri

Kanun    ; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Ziyaretçi           ; Şirketin ürünlerinin satıldığı ,Mağaza ya da Mağaza zincirlerini ya da İnternet sitelerini ziyaret eden gerçek kişileri

Firma     ; İHTİYACIM

Müşteri            ; Firma ile sözleşmesi olsun ya da olmasın Firma ürün ve hizmetlerini kullanan veya kullanmış gerçek kişiler

Tedarikçiler     ;  İHTİYACIM ile Sözleşmesi bulunan ürün ve veya hizmet alınan 3. gerçek ya da Tüzel Kişiler

Potansiyel Müşteri             ; Demo ürün/hizmetlerimizi dürüstlük kuralına uygun şekilde kullanan ve kullanma sonrası satın alma talebinde bulunmuş ya da bulunacak gerçek kişileri

Politika           ; İş bu İHTİYACIM Veri İşleme Politikası

Veri Sahibi Başvuru Formu         ; Sitemiz  internet sitelerinde yer alan ve Kanunun 11. maddesi uyarınca veri sahiplerinin haklarını kullanabilecekleri başvuru formu

Firma Yetkilisi         ; İHTİYACIM Firma Sahibi, Müdürleri, Avukatı

Üçüncü Kişi             ;

5.  İHTİYACIM TARAFINDAN İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER
Kimlik Bilgisi   ; Ehliyet, nüfus cüzdanı, ikametgâh, pasaport, avukatlık kimliği, evlilik cüzdanı gibi dokümanlarda yer alan T.C. kimlik numarası, uyruk bilgisi, anne adı baba adı, doğum yeri ve tarihi, cinsiyet, SGK numarası, imza bilgisi, taşıt plakası vb. tüm bilgiler

İletişim Bilgisi   ; Gerçek kişiye ait olduğu açık olan; telefon numarası, adres, e-mail,web sitesi adresi , faks numarası gibi bilgiler

Lokasyon Bilgisi        ; Firma araçlarının kullanımı sırasında edinilen lokasyon verileri

Fiziksel Mekân Güvenlik Bilgisi  ;  Veri kayıt sistemi içerisinde tutulmak üzere, ticari faaliyetlerimizi yürütürken her açıdan güvenliğimizi sağlamak için işlenen kamera kayıtları, parmak izi kayıtları, güvenlik noktasında alınan kayıtlar, fiziksel mekâna girişte, fiziksel mekânın içerisinde kalış sırasında alınan kayıtlar vb. kişisel veriler

Müşteri Bilgisi   ; Ticari faaliyetlerimiz ve bu faaliyetler kapsamında ilgili birimlerin operasyonları sonucunda, gerçek kişi müşterilerden elde edilen ve üretilen bilgiler

Müşteri İşlem Bilgileri         ; Veri kayıt sistemi içerisinde yer alan müşterimize ait, ürün ve

 hizmetlerimizin satın alınmasına yönelik kayıtlar ile satın alma için gereken talimatlar kapsamında elde edilen bilgiler ile ürün ve hizmetlerimizi satın alan ve/veya kullanan kişisel veri sahibinin beğenisi ve ihtiyaçları doğrultusunda kullanım ve satın alma alışkanlıklarının kişiselleştirilerek pazarlamasının yapılmasına yönelik işlenen kişisel veriler ve bu işleme neticesinde meydana getirilen rapor ve değerlendirmeler

Talep/Şikâyet Yönetimi Bilgileri ; İHTİYACIM müşterisi olan ya da olmayan gerçek kişiler tarafından İHTİYACIM’ A ait iletişim kanallarına yöneltilmiş olan her türlü talep veya şikâyetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler ,Call Center Çağrı merkezi kayıtları dahil

İtibar ve Olay Yönetim Bilgisi     ; İHTİYACIM'IN ticari itibarını korumak ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesini sağlamak maksadı ile İHTİYACIM çalışanlarını, Firma Sahibini etkileme potansiyeli olan olaylarla ilgili sosyal medya vb. mecralardan toplanan kişisel veriler, değerlendirmeler (Sosyal Mecrada İHTİYACIM ile ilgili yapılan paylaşımlar vb.)

Finansal Bilgi   ; İHTİYACIM'IN kişisel veri sahibi ile kurmuş olduğu hukuki ilişki çerçevesinde her türlü finansal sonucu gösteren kayıtlar kapsamında işlenen IBAN numarası, kredi kartı bilgisi, finansal profil, gelir bilgisi vb. kişisel veriler

Pazarlama Bilgisi     ; Ürün ve hizmetlerimizin kişisel veri sahibinin kullanım alışkanlıkları, beğenisi ve ihtiyaçları doğrultusunda özelleştirilerek pazarlamasının yapılmasına yönelik işlenen kişisel veriler ve bu işleme sonuçları neticesinde yaratılan rapor ve değerlendirmeler

Risk Yönetimi Bilgisi         ; Ticari, teknik ve idari risklerinin yönetilmesi için bu alanlarda genel kabul görmüş hukuki, ticari teamül ve dürüstlük kuralına uygun olarak kullanılan yöntemler vasıtasıyla işlenen kişisel veriler

•     İHTİYACIM ;Kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesini sağlamak için, teknolojik imkânlar ve uygulama maliyetine göre teknik ve idari tedbirler almaktadır. Çalışanlar, öğrendikleri kişisel verileri KVK Kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamayacağı ve işleme amacı dışında kullanamayacağı ve bu yükümlülüğün görevden ayrılmalarından sonra da devam edeceği konusunda bilgilendirilmekte ve bu doğrultuda kendilerinden gerekli taahhütler alınmaktadır.

•     İHTİYACIM , hiçbir surette Özel nitelikli Kişisel verileri işlemez.

•     İHTİYACIM, ürün ve hizmetlerinin kullanıldığı süre boyunca ve ilişkinin sona ermesinin ardından da aşağıda yer verilen ilkelere uymak suretiyle, bir veri sahibinin bilgilerini işleme hakkına sahiptir.

•     İHTİYACIM , kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesinin önlenmesi, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi ve verilerin hukuka uygun muhafazasının sağlanması konusunda kişisel verileri aktarmış olduğu iş ortakları ve tedarikçiler gibi veri işleyen kurumlar nezdinde hassasiyet açısından gerekli bildirimleri yapmış ve ilgili taahhütleri almıştır.

•     İHTİYACIM, Kanunun 12. maddesi uyarınca ,kişisel verilerin güvenli ortamlarda saklanması ve hukuka aykırı amaçlarla yok edilmesini, kaybolmasını veya değiştirilmesini önlemek için teknolojik imkânlar ve uygulama maliyetine göre gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

•     İHTİYACIM, Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak işlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde bu durumu en kısa sürede ilgili kişisel veri sahibine ve KVK Kurulu’na bildirilmesini sağlayan sistemi yürütmektedir.

6.  KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN AMACI -ŞARTI-KAPSAMI-İLKELERİ
 

İHTİYACIM , ürün ve hizmetlerinin kullanıldığı süre boyunca ve ilişkinin sona ermesinin ardından da aşağıda belirtilen ilkelere uymak suretiyle, bir veri sahibinin bilgilerini işleme hakkına sahip olacaktır.

İHTİYACIM tarafından yapılan kişisel veri işleme, hiçbir kısıtlama olmaksızın, otomatik olan, yarı otomatik olan veya otomatik olmayan yollar kullanılarak veriye yönelik gerçekleştirilen her türlü eylemi kapsar. Başka bir anlatımla , kişisel veri işleme; transfer etme, yayma veya farklı yollarla sunma, gruplama veya birleştirme, bloke etme, silme veya imha etme amaçlarıyla veri sahibi veya üçüncü taraflardan veri alınması, toplanması, kaydedilmesi, fotoğraflanması, ses kaydı alınması, video kaydı alınması, organize edilmesi, depolanması, değiştirilmesi, eski haline getirilmesi, geri alınması veya açıklanması, verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi anlamına gelmektedir.

İHTİYACIM , aşağıda belirtilenler dahil olmak ancak bununla sınırlı olmamak üzere, veri sahibinin veya veri sahibi tarafından belirtilen üçüncü tarafların kişisel verilerini çeşitli amaçlarla işleyebilir:

•     İHTİYACIM ürün ve hizmetlerinin usulüne uygun düzgün bir biçimde

gerçekleştirilmesi;

•     Yasal mevzuat kapsamında bulunan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

•     Web sitelerimizi ve uygulamalarımızı daha kolay kullanılır hale getirmek,

•     Bilginin denetim Firmalarına, ilgili vekile veya vekil edene, düzenleyici ve denetleyici otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme ve bilgi sağlanması

•     Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası,

•     Çeşitli raporların, araştırmaların ve/veya sunumların hazırlanması ve sunulması;

•     Veri Sahibinin şikâyet, soru, talep ve önerilerinin toplanması, değerlendirilmesi ve

karşılanması;

•      Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası

•     Müşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası

•     Hizmetlere ve ürünlere yönelik tanıtım, pazarlama, promosyon ve kampanya faaliyetlerinin yapılması,

•     Ürün ve/veya hizmetlerin satış süreçlerinin planlanması ve icrası

•     Müşteri ile akdedilen sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi,

•     Hukuk İşlerinin takibi

•     Sözleşme süreçlerinin ve/veya hukuki taleplerin takibi,

•     Üyelerimizi tanımak ve iletişimimizi geliştirmek,

•     Müşteriye daha iyi ve güvenilir hizmet verilebilmesi, daha uygun hizmetler ve ürünler

geliştirilebilmesi ve bunların kesintisiz olarak sürdürülebilmesi

•     İHTİYACIM tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin müşterilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek önerilmesi,

•     İHTİYACIM hizmetlerini kullanmak amacıyla çağrı merkezleri veya internet sayfası kullanıldığında, Firma veya internet sitelerinin ziyaret edilmesi, Firmanın düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katılınması

•     İş ortakları ve/veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi,

•     Firma Genel Merkezi, depolar, mağazalar/zincir mağazalar tesisler e-ticaret web siteleri vb. tesislerinin güvenliğinin temini

•     Acil durum yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası

•     Taşeron çalışanlarına ilişkin özlük süreçlerinin planlanması ve icrası

•     Finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi

•     Yapı ve/veya inşaat işlerinin planlanması ve takibi

•     Firma işe alım ve çalışan süreçlerinin planlanması Ürün ve hizmetlerin satış ve

pazarlaması için Pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve icrası

•     Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası

•     Lojistik faaliyetlerinin planlanması ve icrası

İHTİYACIM ; Kişisel verileri işlerken , 6698 sayılı Kanunda öngörülen tüm ilkelere uymayı taahhüt etmiştir. Bu ilkeler;

-Kişisel Verilerin Hukuka ve Dürüstlük Kurallarına Uygun Olarak İşlenmesi

-İşlenen Kişisel Verilerin Doğruluğunu ve Güncel Olmasını Sağlama

-Kişisel Verilerin Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşlenmesi

-Kişisel Verilerin Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olarak İşlenmesi

-Kişisel Verilerin İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç için Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Edilmesidir.

İHTİYACIM ; kişisel verileri, ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlemektedir. Açık rıza dışında, aşağıda yazan diğer şartlardan birinin varlığı durumunda da kişisel veriler işlenebilir. Kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı aşağıda belirtilen şartlardan yalnızca biri olabildiği gibi bu şartlardan birden fazlası da aynı kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı olabilir. (6698 sy. Kanun madde 5/2)

‘’Kanunda Açıkça öngörülmesi’’ ve “ İlgili Kişinin Temel Hak ve Özgürlüklerine Zarar Vermemek Kaydı ile İHTİYACIM'ın Meşru Menfaati için Veri İşlemenin Zorunlu Olması’’ bentlerinde yazan diğer şartlardan birinin ve/veya birkaçının varlığı halinde de kişisel veriler İHTİYACIM tarafından işlenebilmektedir. Aşağıda belirtilen şartlardan yalnızca

birinin varlığı kişisel veri işleme faaliyeti için yeterli olmakla birlikte; bahse konu şartlardan

birden fazla olması da aynı kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı olabilir.

•     Kişisel Veri Sahibinin Açık Rızasının Bulunması

Kişisel verilerin işlenme şartlarından biri kişisel veri sahibinin açık rızasıdır. Kişisel veri sahibi, belirli bir konuyla ilgili yeterince bilgilendirilmiş, bu bilgilendirmeye dayalı olarak özgür iradesi ile tereddüde yer vermeyecek açıklıkta kişisel verilerinin işlenmesine onayı olduğunu açıklamalıdır.

•     Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi

Veri sahibinin kişisel verileri, kanunda açıkça öngörülmesi halinde İHTİYACIM tarafından

hukuka uygun olarak veri sahibinin açık rızası alınmaksızın işlenebilecektir.

•     Fiili İmkânsızlık Sebebiyle Rızasını Açıklayamayacak Durumda Bulunan veya Rızasına Hukuki Geçerlilik Tanınmayan Kişinin Kendisinin Ya Da Bir Başkasının Hayatı veya Beden Bütünlüğünün Korunması İçin Zorunlu Olması

Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik tanınamayacak olan kişinin kendisinin ya da başka bir kişinin hayatı veya beden bütünlüğünü korumak için kişisel verisinin işlenmesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir. ( Örnek olarak İHTİYACIM Genel Merkezinde çalışan yada Merkez Binasında bulunan yada satmakla yetkili olduğumuz ürünlerinin satıldığı satış mağazasında kaza geçiren

müşterimizin sağlık bilgilerinin ailesi tarafından mağaza /müdürlük yetkililerine

•     Bir Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan İlgili Olması Kaydıyla, Sözleşmenin Taraflarına Ait Kişisel Verilerin İşlenmesinin Gerekli Olması

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde İHTİYACIM tarafından kişisel veriler işlenebilecektir.

•     Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirmek için Veri İşleme Faaliyetinin Zorunlu

Olması

İHTİYACIM'IN hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için veri işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir. (Örnek olarak Kredi kartı ile ilgili Savcılığa ''şüpheli işlemden '' başvuru sahibi müşterimiz bilgilerinin istendiği takdirde Savcılığa sunulması gibi)

•     Kişisel Veri Sahibinin Kendisi Tarafından Kişisel Verisini Alenileştirmiş Olması

Veri sahibinin, kişisel verisini kendisinin alenileştirilmiş (sosyal medya vb. herhangi bir yol ve şekilde kamuya açıklamış) olması halinde ilgili kişisel veriler İHTİYACIM tarafından açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir.

•     Bir Hakkın Tesisi veya Korunması için Veri İşlemenin Zorunlu Olması

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

•     İlgili Kişinin Temel Hak ve Özgürlüklerine Zarar Vermemek Kaydı İle İHTİYACIM'IN Meşru Menfaati için Veri İşlemenin Zorunlu Olması

Örnek olarak ; Satmakta yetkili olunan ürünler için ,müşterinin ödediği maddi meblağın

7.    KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI
İHTİYACIM'IN veri sahibini müşterisine gerektiği gibi özenle hizmet edebilmesi ve amaçlarına uygun olarak veri işleme kapsamında, veri sahibiyle ve/veya veri sahibinin işaret ettiği üçüncü taraflarla (3.kişilerle) ilgili kişisel verilerin aktarımı/paylaşımı gereklidir.

Kişisel veriler İHTİYACIM tarafından sunulan tüm ürün ve hizmetlerden faydalanılması için gerekli çalışmaların Firma bölümler / İş birimleri tarafından yapılması, Firma tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin müşterilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek önerilmesi,

İHTİYACIM ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin (Gerçek /Tüzel) hukuki

ve ticari güvenliğinin temini (Firma tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, kuruma ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, iş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, itibar araştırma süreçleri, hukuki uyum süreci, denetim, mali işler vb.),

İHTİYACIM'IN ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile Firmanın insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla ,ilgili Müdürlere , iş ortaklarına, tedarikçilere, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. (6698 sy. Kanun madde8/2)

7.1.  Kişisel Verilerin Yurtiçinde Aktarılması

Kişisel veriler İHTİYACIM tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden faydalanılması için gerekli çalışmaların Firma bölümleri /İş birimleri tarafından yapılması, İHTİYACIM tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin müşterilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek önerilmesi,

İHTİYACIM ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin (Gerçek /Tüzel) hukuki ve ticari güvenliğinin temini

İHTİYACIM'IN Ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile Firmanın insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla iş ortaklarına, tedarikçilere, yetkililerine, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

7.2.  Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılması

İHTİYACIM; Gerek kendi Firma işleyişi için gerekse Ülkemizde satışa sunduğu ürün ve markalar için topladığı kişisel verileri HİÇBİR ŞEKİLDE Yurt Dışına aktarmamaktadır.

7.3.  Kişisel Verilerin Aktarıldığı Üçüncü Kişiler ve Aktarılma Amaçları

İHTİYACIM, Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak müşterilerin kişisel verilerini

Aşağıda sıralanan kişi kategorilerine aktarabilir:

a)                  İHTİYACIM iş ortaklarına,

b)                  İHTİYACIM tedarikçilerine,

c)                  İHTİYACIM Sahip ,Müdürleri ,Avukatı 'na

d)                  Hukuken Yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,

e)                  Hukuken yetkili özel hukuk kişilerine,

f)                   Veri aktarım şartlarına uygun olarak diğer üçüncü kişilere.

Aktarım yapılabilecek Kişi ve tanımları ,amacı aşağıda sıralanmıştır. Buna göre;

Veri Aktarımı Yapılabilecek Kişiler

Tanımı

Veri Aktarım Amacı

İş Ortağı

İHTİYACIM ticari faaliyetlerini yürütürken İHTİYACIM ürün ve hizmetlerinin satışı, tanıtımı ve pazarlanması, satış sonrası desteği programlarının yürütülmesi gibi amaçlarla iş ortaklığı kurduğu tarafları tanımlamaktadır.

İş ortaklığının kurulma amaçlarının yerine getirilmesini temin etmek amacıyla sınırlı olarak

Tedarikçi

İHTİYACIM'IN ticari faaliyetlerini yürütürken Firma emir ve talimatlarına uygun olarak sözleşme tabanlı Firmamıza hizmet sunan tarafları tanımlamaktadır.

İHTİYACIM, tedarikçiden dış kaynaklı olarak temin ettiği ve/veya İHTİYACIM'IN ticari faaliyetlerini yerine getirmek için gerekli hizmetlerin Firma tarafından sunulmasını sağlamak amacıyla sınırlı olarak.

İHTİYACIM İlgilileri

İHTİYACIM Sahipleri, Müdürleri ve Avukatı

Firma içi yada dış kaynaklı sorunların hukuk çerçevesinde çözüme bağlanması yada ortaya çıkabilecek herhangi bir düzensizliğin önüne geçmek adına önlemler alınması için sınırlı olarak.

Hukuken Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları İlgili mevzuat hükümlerine göre İHTİYACIM'DAN bilgi ve belge almaya yetkili tüm kamu kurum ve kuruluşları İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak
Hukuken Yetkili Özel Hukuk Kişileri İlgili mevzuat hükümlerine göre İHTİYACIM'DAN bilgi ve belge almaya yetkili özel hukuk kişileri İlgili özel hukuk kişilerinin hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak
8.  KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN HAKLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER
8.1. Kişisel Veri Sahiplerinin Aydınlatılması Yükümlülüğü

KVK Kanunu’nun 10. Maddesi uyarınca; İHTİYACIM, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında kişisel veri sahiplerini aydınlatmakla yükümlüdür.

Bu bağlamda ; İHTİYACIM ,kişisel verilerinin hangi amaçlarla işleneceğini, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceğini, kişisel veri toplama yöntemi ve hukuki sebepleri ile KVK Kanunu’nun 11. Maddesi uyarınca veri sahibinin haklarının neler olduğunu bildirmekte ve açık rıza almaktadır.

8.2.  Kişisel Veri Sahibinin Hakları ve Başvuru Yöntemi

Kişisel veri sahibi, KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca İHTİYACIM' a başvurarak aşağıdaki taleplerde bulunabilir:

1.      Kişisel verilerini işlenip işlenmediğini öğrenme,

2.      Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

3.      Kişisel verilerin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

4.      Kişisel verilerin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

5.      Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme,

6.      KVK Kanunu 7. maddesi kapsamında, KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

7.      Kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (5 ve 6. madde) yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

8.      İşlenen kişisel verilerin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme

9.      Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması

halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kişisel veri sahiplerinin KVK Kanunu’ nun 13’üncü maddesinin 1’inci fıkrası gereğince yukarıda belirtilen haklarını kullanmakla ilgili taleplerini “yazılı” olarak İHTİYACIM Veri Sahibi Başvuru Formunu (Sitemiz yer almaktadır)

doldurarak veya KVK Kurulunun belirlediği diğer yöntemlerle Firmamıza iletmeleri gerekmektedir.

İletişim Adresi: İHTİYACIM Merkez - Macun Mah. 204.Cadde No:141/A50 Yenimahalle / ANKARA

8.3.  Kişisel Veri Sahibinin Hakları Dışında Kalan Haller

KVK Kanunu’nun 28. Madde’ sinin 1. Fıkrası’ nda belirtilen hallerin varlığı halinde, KVK Kanunu hükümlerinin uygulanmayacağı düzenlenmiş olup; bu kapsamda İHTİYACIM tarafından işlenen kişisel verilere ilişkin olarak kişisel veri sahiplerinin KVK Kanunu’nda sayılan haklarını ileri sürmeleri mümkün değildir.

KVK Kanunu’nun 28. Maddesi 2. Fıkrası’ nda belirtilen hallerde kişisel veri sahipleri zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç olmak üzere; KVK Kanunu’nda sayılan diğer haklarını ileri süremezler.

8.4.  Kişisel Veri Sahibinin İHTİYACIM'a Başvuru Hakkı

Kişisel veri sahipleri , daha önce Aydınlatma Metni ve Kişisel veri bilgi başvuru formunda da belirtildiği gibi ; Sitemiz 'da yer alan Veri Sahibi Başvuru formu ile yazılı olarak ya da yukarıda açıkça yazılı iletişim adresimizden Firmamıza

Kanunda sayılı haklarını kullanmak üzere başvurabilir.

Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişiler tarafından talepte bulunulması mümkün olmayıp, üçüncü bir kişinin talepte bulunması için konuya ilişkin olarak kişisel veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak üçüncü kişi adına düzenlenen özel vekâletname ile yetki verilmiş olması gerekmektedir.

8.5.  İHTİYACIM Tarafından Kişisel Veri Sahiplerinin Başvurularına Cevap Verilmesi (6698 sy. Kanun Madde 13)

Kişisel veri sahibinin yukarıda yer alan usule uygun olarak ilettiği başvurusunda yer alan talepler, İHTİYACIM tarafından, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ilgili talebi ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır.

Yapılacak işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, İHTİYACIM tarafından başvuru sahibinden KVK Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir. Başvurunun İHTİYACIM hatasından kaynaklanması halinde alınan ücret ilgiliye iade edilir.

İHTİYACIM, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek,

başvuruda yer verilen talepleri netleştirmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir.

Kanuna paralel olarak düzenlenen iş bu Politika'da belirtilen usule uygun olarak ve/veya kanunen geçerli tebligat ile iletilmeyen taleplerin İHTİYACIM' a ulaşmaması halinde İHTİYACIM sorumluluğundan bahsedilemez.

İHTİYACIM, KVK Kanunu’nun 28. Maddesinde bahsedilen haller ve aşağıda yer alan hallerde

başvuruda bulunan kişinin başvurusunu, gerekçesini açıklayarak reddedebilir:

-Kişisel veri sahibinin talebinin diğer kişilerin hak ve özgürlüklerini engelleme ihtimali

olması

-Orantısız çaba gerektiren taleplerde bulunulmuş olması.

-Talep edilen bilginin kamuya açık bir bilgi olması.

8.6.  Kişisel Veri Sahibinin KVK Kurulu’na Şikâyette Bulunma Hakkı

Kişisel veri sahibi, KVK Kanunu’nun 14. Maddesi’nde belirtildiği şekilde kurula şikâyette

bulunabilir.

Kişisel veri sahibi, KVK Kanunu’nun 13. Maddesi ve İş bu Politikada belirtilen başvuru hakkını kullanmadan, KVK Kurulu’na şikâyet yoluna başvuramaz.

9.  Kişisel Verilerin Güvenli Bir Şekilde Saklanması İle Hukuka Aykırı Olarak İşlenmesi ve Erişilmesinin Önlenmesi İçin Alınan Teknik Ve İdari Tedbirler
İHTİYACIM, KVK Kanunu’nun 12. Maddesi’ne uygun olarak, güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almakta, bu kapsamda gerekli denetimleri yapmak veya üçüncü kişi firmalar ile yapılan sözleşmeler çerçevesinde yaptırmaktadır.

9.1.  Kişisel Verilerin İşlenmesinde Gizlilik

İHTİYACIM tarafından hukuka uygun olarak işlenen kişisel veriler, veri güvenliğine tabidir ve web sitelerimiz ve/veya diğer uygulamalarımız üzerinden toplanan kişisel verilerinizin gizliliğini ve güvenliğini sağlamak üzere tüm gerekli teknik-teknolojik ve operasyonel önlemleri alınmaktadır.

İHTİYACIM'IN herhangi bir çalışanının bu verilere yetkisiz şekilde erişmesi, bu verileri işlemesi veya özel veya ticari amaçlarla kullanması, bu verileri yetkisiz kişilerle paylaşması veya başka bir yöntemle bu verileri erişilebilir hale getirmeleri kesinlikle yasaktır.

Çalışanlarımız , kişisel verilere ancak söz konusu görevlerinin türü ve kapsamı çerçevesi ve derecesinde uygun şekilde erişebilir. İHTİYACIM'IN meşru görevi çerçevesinde yetkilendirilmemiş olan herhangi bir çalışanının bu verileri işlemesi yetkisiz işlem anlamına gelmektedir ki tüm çalışanlara ilgili uyarılar yapılmış olup kendilerinden taahhüt alınmaktadır.

İHTİYACIM ilgilileri , istihdam ilişkisinin başlangıç aşamasında çalışanlarını veri gizliliğini koruma yükümlülüğü hususunda bilgilendirmelidir. Söz konusu yükümlülük istihdamın sona ermesinden sonra da devam edecektir.

9.2.  Kişisel Verilerin İşlenmesinde Güvenlik

Kişisel veriler, yetkisiz erişime, yasa dışı veri işleme veya ifşaya ve verilerin kazara kaybına, değiştirilmesine veya imhasına karşı İHTİYACIM ve teknolojik altyapı ortakları tarafından tarafından korunmaktadır. Kişisel verilerinizin halka açık olmayan ve sadece yetkili İHTİYACIM çalışanları (Gizlilik Sözleşmesi kapsamında), aracılarımız ve yüklenicilerimiz tarafından erişilebilen güvenli çalışma ortamlarında saklanmaktadır.

Kişisel verilere erişmeden önce kişisel verileri saklanan veri sahibinin, web sitesi veya uygulama üzerinden kimlik bilgilerinin doğrulanması yapılmaktadır.

İşbu hüküm, veriler ister elektronik ortamda ister kâğıt üzerinde işlensin, geçerli olacaktır.

9.3.  Teknik Tedbirler

İHTİYACIM bünyesinde kişisel veri işleme faaliyetleri ile güvenli ortamda saklanması teknik sistemlerle yürütülmekte, teknik çözüm uygulamaları yapılmaktadır. Teknolojideki gelişmelere uygun teknik önlemler alınmakta, alınan önlemler periyodik olarak güncellenmekte ve yenilenmektedir.

Virüs koruma sistemleri ve güvenlik duvarlarını içeren yazılımlar ve donanımlar kullanılmaktadır.

İHTİYACIM, kartlı ödeme sistemlerinde veri güvenliğini sağlamak amacıyla oluşturulmuş PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) regülasyonlarına uyar ve kartlı ödeme sistemlerinde veri iletimini ve işleyişini güvenli olarak sağlar. Kredi Kartı bilgileri İHTİYACIM tarafından saklanır ve başka kimse /3. kişilerle asla paylaşılmaz.

Kişisel verilerin güvenli bir biçimde saklanmasını sağlamak için hukuka uygun bir biçimde yedekleme programları kullanılmaktadır.

9.4.  İdari Tedbirler

Çalışanlar, kişisel verilerin korunması hukuku ve kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi, mevzuata aykırı olarak başkasına açıklanamayacağı ve işleme amacı dışında kullanamayacağı konusunda bilgilendirilmekte ve eğitilmektedir.

İHTİYACIM ile çalışanları arasındaki sözleşme ve belgelere, İHTİYACIM talimatları ve kanunla getirilen istisnalar dışında, kişisel verileri işlememe, ifşa etmeme ve kullanmama yükümlülüğü getiren kayıtlar ile taahhütler eklenmektedir.

İHTİYACIM tarafından kişisel verilerin hukuka uygun olarak aktarıldığı kişiler ve kişisel verilerin saklanması konusunda üçüncü kişilerden teknik hizmet alınması halinde bu kişiler ile akdedilen sözleşmelere; kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesinin önlenmesi, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi ve verilerin hukuka uygun muhafazasının sağlanması konusunda gerekli tedbirlerin alınması ve kendi kuruluşlarında bu tedbirlere uyulmasını sağlayacağına ilişkin hükümler eklenmektedir.

9.5 Kişisel Verilerin Kanuni Olmayan Şekilde İfşası Durumunda Alınacak Tedbirler

KVK Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak işlenen kişisel verilerin, kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde, KVK Kanunu 12. Maddesi 5. Fıkrası uyarınca, belirtilenleri yapmakla yükümlü olup; gerekli tespit ve bildirimin yapılmasını sağlamak amacı ile gerekli sistem oluşturulmaktadır.

KVK Kurulu’na yapılan bildirim akabinde, KVK Kurulu, KVK Kanunu’nun 12. Maddesi 5.

Fıkrası’ nda belirtildiği şekilde bu durumu ilan edebilir.

10.  KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ, ANONİM HALE GETİRİLMESİ
10.1.  Kişisel Verilerin Hukuka Uygun Olarak İmha Edilmesine İlişkin Esaslar

Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesiyle ilgili yapılan bütün işlemler kayıt altına alınır ve söz konusu kayıtlar, diğer hukuki yükümlülükler hariç olmak üzere en az üç yıl süreyle saklanır.

Kişisel verilerin saklanmasında ve imhasında aşağıdaki ilkelere uyulur.

a)   Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma.

b)   Doğru ve gerektiğinde güncel olma.

c)   Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme.

ç) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma.

d)   İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

İHTİYACIM; Kişisel verileri aşağıdaki sebeplerle imha eder;

•     Kişisel verilerin saklanmasına ilişkin yasalarla belirlenmiş sürelerin sona ermesi

•     İHTİYACIM tarafından belirlenen imha süresinin sona ermesi

•     İHTİYACIM tarafından belirlenen periyodik imha süresinin sona ermesi

•     Kişisel verileri işlemeye esas teşkil eden ilgili mevzuat hükümlerinin değiştirilmesi

veya ilgası ve buna göre Yeni yasal mevzuata uyum

•     İlgili sözleşmenin hiç kurulmamış olması, sözleşmenin geçerli olmaması, sözleşmenin kendiliğinden sona ermesi, sözleşmenin feshi veya sözleşmeden dönülmesi,

•     Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren amacın ortadan kalkması

•     Kişisel verileri işlemenin hukuka veya dürüstlük kuralına aykırı olması

•     Kişisel verileri işlemenin sadece açık rıza şartına istinaden gerçekleştiği hallerde, ilgili

kişinin rızasını geri alması

•     İlgili kişinin, hakları çerçevesinde kişisel verileri işleme faaliyetine ilişkin yaptığı başvurunun İHTİYACIM tarafından kabul edilmesi,

•     İHTİYACIM'ın, ilgili kişi tarafından kişisel verilerinin silinmesi veya yok

edilmesi talebi ile kendisine yapılan başvuruyu reddetmesi, verdiği cevabın yetersiz bulunması veya kanunda öngörülen süre içinde cevap vermemesi hallerinde; KVK Kuruluna şikâyette bulunulması ve bu talebin Kurul tarafından uygun bulunması,

•     Kişisel verilerin saklanmasını gerektiren azami sürenin geçmiş olmasına rağmen, kişisel verileri daha uzun süre saklamayı haklı kılacak herhangi bir şartın mevcut olmaması

Kişisel Verileri Koruma Kanunu’ nun 5. ve 6. maddelerindeki kişisel verilerin işlenmesini

gerektiren şartların ortadan kalkması.

10.2.  Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi Teknikleri

Kişisel verilerin silinmesi ya da yok edilmesi, kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir

şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir.

İHTİYACIM, aşağıda yer verilen teknikleri kullanmak sureti ile kişisel verileri silmekte veya yok etmektedir.

•     İHTİYACIM, silinen kişisel verilerin ilgili kullanıcılar tarafından erişilemez

ve tekrar kullanılamaz olması için gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri alır.

•     Kişisel verilerin silinmesi işlemi, diğer verilere de sistem içerisinde erişilememe ve bu verileri kullanamama sonucunu doğuracak ise ŞİRKET aşağıdaki kuralları uygular;

-   Kişisel verilerin ilgili kişiyle ilişkilendirilemeyecek duruma getirilerek arşivlenmesi,

-   Başka herhangi bir kurum, kuruluş ve/veya kişinin erişimine kapalı olması

-   Kişisel verilere yalnızca yetkili kişiler tarafından erişilmesini sağlayacak şekilde gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınması

-   Gerçek kişiler tarafından direkt olarak silme talebinin iletilmesi durumunda ise ilgili kişiye ait kişisel verilerin hangi sistemde yer aldığına bakılarak İHTİYACIM sistemlerinden silinmesi

•     Herhangi bir veri kayıt sisteminin parçasını teşkil eden ve otomatik olmayan yollarla

işlenen kişisel verilerin silinmesi;

-   Gerekli olmayan kişisel verilerin karartılması,

-   Tarama yoluyla veya sayısallaştırılmadan elektronik ortama aktarılan kâğıt halindeki gerekli olmayan kişisel verilerin maskelenmesi yoluyla gerçekleştirilir.

Yukarıda belirtilen silme koşulları aşağıdaki yöntemlerle sağlanır;

10.2.1.  Fiziksel Olarak Yok Etme

Kişisel veriler herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla da işlenebilmektedir. Bu tür veriler silinirken/yok edilirken kişisel verinin sonradan kullanılamayacak biçimde fiziksel olarak yok edilmesi sistemi uygulanmaktadır.

10.2.2.  Yazılımdan Güvenli Olarak Silme

Tamamen veya kısmen otomatik olan yollarla işlenen ve dijital ortamlarda muhafaza edilen veriler silinirken/yok edilirken; bir daha kurtarılamayacak biçimde verinin ilgili yazılımdan silinmesine ilişkin yöntemler kullanılır.

10.2.3.  Uzman Tarafından Güvenli Olarak Silme

İHTİYACIM, bazı durumlarda kendisi adına kişisel verileri silmesi için bir uzman(gerçek ya da tüzel kişi/kişiler) ile anlaşabilir. Bu durumda, kişisel veriler bu konuda uzman olan kişi tarafından bir daha kurtarılamayacak biçimde güvenli olarak silinir/yok edilir.

10.3.  Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi Teknikleri

Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir.

İHTİYACIM, hukuka uygun olarak işlenen kişisel verilerin işlenmesi şartlarının ortadan kalkması halinde kişisel verileri anonimleştirebilmektedir. Böylece anonimleştirilen kişisel veriler KVK Kanunu’nun 28. maddesine uygun olarak araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenebilmektedir. Bu tür işlemeler KVK Kanunu kapsamı dışında olup, kişisel veri sahibinin açık rızası aranmayacaktır. Anonim hale getirilerek işlenen kişisel veriler KVK Kanunu kapsamı dışında olacağından bu Politikada düzenlenen haklar bu veriler için geçerli olmayacaktır.

Kişisel verilerin anonimleştirmesi için aşağıda yer verilen teknikleri kullanmaktadır.

10 .3.1. Maskeleme

Veri maskeleme ile kişisel verinin temel belirleyici bilgisini veri seti içerisinden çıkartılarak kişisel verinin anonim hale getirilmesi yöntemidir. Örneğin, kişisel veri sahibinin tanımlanmasını sağlayan adı, soyadı, T.C. Kimlik No vb. bilginin çıkartılması.

10.3.2.    Toplulaştırma

Veri toplulaştırma yöntemi ile birçok veri toplulaştırılmakta ve kişisel veriler herhangi bir kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmektedir. Örneğin, yaşları belirtilmeksizin X yaşında Y kadar müşteri olduğunun belirtilmesi

10.3.3.    Veri Türetme

Veri türetme yöntemi ile kişisel verinin içeriğinden daha genel bir içerik oluşturulmakta ve kişisel verinin herhangi bir kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi sağlanmaktadır. Örneğin doğum tarihi yerine yaşın belirtilmesi

10.3.4.    Veri Karma

Veri karma yöntemi ile kişisel veri seti içindeki değerlerinin karıştırılarak değerler ile kişiler arasındaki bağın kopartılması sağlanmaktadır.

10.4.  Kişisel Verilerin Saklanma ve İmha Süreleri İle Periyodik İmha Süreleri

İHTİYACIM, kişisel verileri silme, yok etme veya anonim hale getirme

yükümlülüğünün ortaya çıktığı tarihi takip eden ilk periyodik imha işleminde, kişisel verileri siler, yok eder veya anonim hale getirir. Periyodik imhanın gerçekleştirileceği zaman aralığı altı aydır. Kişisel verilere ilişkin olarak saklama süreleri ise KVK Kanunu’na ve iş süreçlerine uygun olarak belirlenmiştir.

KVK Kurulu, telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve açıkça hukuka aykırılık olması

halinde, bu maddede belirlenen süreleri kısaltabilmektedir.

Veri sahibi gerçek kişi, KVK Kanunu’ nun 13. maddesine istinaden İHTİYACIM’a

başvurarak kendisine ait kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini talep ettiğinde;

a)   Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmışsa; İHTİYACIM talebe

konu kişisel verileri siler, yok eder veya anonim hale getirir. İHTİYACIM, Veri sahibi

gerçek kişinin talebini en geç otuz gün içinde sonuçlandırır ve veri sahibi gerçek kişiye iş bu politika da ve Kanunda da belirtilen yollardan bir ile bilgi verir.

b)   Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmış ve talebe konu olan kişisel veriler üçüncü kişilere aktarılmışsa İHTİYACIM bu durumu üçüncü kişiye bildirir; üçüncü kişi nezdinde gerekli işlemlerin yapılmasını ilgili ikazlarda bulunarak temin eder.

c)   Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmamışsa, bu talep İHTİYACIM tarafından KVK Kanunu’nun 13. Maddesinin 3. fıkrası uyarınca gerekçesi açıklanarak reddedilebilir ve ret cevabı ilgili kişiye en geç otuz gün içinde yazılı olarak ya da elektronik ortamda bildirilir.

10.4.1.  Kişisel Verilerin Resen Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Süreleri

İHTİYACIM, kişisel verileri silme, yok etme veya anonim hale getirme yükümlülüğü kapsamında aşağıdaki süreleri dikkate alır:

•     Yükümlülüğün ortaya çıktığı tarihi takip eden ilk periyodik imha işleminde

•     Periyodik imha süresi her halde 180 günden uzun olamaz.

11.  Kişisel Verileri İşleme, Saklama ve İmha Süreçlerinin Firma İçi Yönetimi
 

İHTİYACIM sistemlerinden kişisel verilerinin silinmesini isteyen bir müşteri;

Kurumsal İnternet Sayfaları Sitemiz Mobil Uygulama, Çağrı Merkezi üzerinden veya Mağazalara bizzat başvurarak kişisel verilerinin silinmesini talep edebilir. Tüm kanallardan alınan talep, çağrı sistemine kaydedilir ve doğrulama işlemi için çağrı merkezi tarafından müşteri geri aranır. Müşterinin İHTİYACIM - E-TİCARET site sistemlerinden hangisindeki verilerini sildireceği netleştirildikten sonra ilgili sistemlerdeki silme süreçleri çalıştırılarak müşteri verisi silinir.

12.  KAYIT ORTAMLARI
 

İHTİYACIM, Kanunda ve diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslara uygun olarak, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlediği kişisel verileri İHTİYACIM veri ambarına kaydetmekte ve depolamaktadır.

12.1.  Mağaza, Genel Merkez Binası vb. Girişinde ve/veya İçerisinde Yapılan Kayıt ve Takibi

İHTİYACIM tarafından sunulan hizmetin kalitesini artırmak, güvenilirliğini - sağlamak, Firmanın, müşterilerin ve diğer kişilerin güvenliğini sağlamak ve müşterilerin aldıkları hizmete ilişkin menfaatlerini korumak gibi amaçlarla, mağazalarda, binalarda (Örneğin Genel Merkez Binası) ve tesislerde (Örneğin Depo Tesislerinde) ,Firma araçlarında güvenlik kamerasıyla izleme suretiyle kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmaktadır. Firmamız tarafından yürütülen kamera ile izleme faaliyeti, Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak sürdürülmektedir. Kişinin mahremiyetini güvenlik amaçlarını aşan şekilde müdahale sonucu doğurabilecek alanlarda (örneğin, tuvaletler,abdesthane vb..) izlemeye tabi tutulmamaktadır.

12.2.  Kurum Tesis Güvenliğinin Sağlanması ve İnternet Sitesi Ziyaretçileri

Firma tarafından güvenliğin sağlanması amacıyla, Firma binalarında ve tesislerinde güvenlik kamerasıyla izleme faaliyeti ile misafir giriş çıkışlarının takibine yönelik kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmaktadır.

Firmanın bina, tesis girişlerinde ve tesis içerisinde kamera ile izleme sistemi vasıtasıyla ziyaretçilerin görüntü kayıtları alınmaktadır. Ayrıca ziyaretçilere ait kimlik bilgileri alınarak, Ziyaretçi Programına girişi yapılmakta ve saklanmaktadır.

Firma, güvenlik kamerası ile izleme faaliyeti kapsamında; sunulan hizmetin kalitesini artırmak, güvenilirliğini sağlamak, Kurum’un, müşterilerin ve diğer kişilerin güvenliğini sağlamak ve müşterilerin aldıkları hizmete ilişkin menfaatlerini korumak gibi amaçlar taşımaktadır.

İnternet erişimlerine ilişkin LOG kayıtları 5651 Sayılı Kanun ve bu Kanuna göre düzenlenmiş olan mevzuatın amir hükümlerine göre kayıt altına alınmakta; bu kayıtlar ancak yetkili kamu kurum ve kuruluşları tarafından talep edilmesi veya Kurum içinde gerçekleştirilecek denetim süreçlerinde ilgili hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla işlenmektedir.

İHTİYACIM sahibi olduğu internet sitelerinde; bu siteleri ziyaret eden kişilerin sitelerdeki ziyaretlerini ziyaret amaçlarıyla uygun bir şekilde gerçekleştirmelerini temin etmek; kendilerine özelleştirilmiş içerikler gösterebilmek ve çevrimiçi reklamcılık faaliyetlerinde bulunabilmek maksadıyla teknik vasıtalarla (cookie gibi) site içerisindeki internet hareketleri kaydedilmektedir.

Bu faaliyetlere ilişkin kişisel verilerin korunması ve işlenmesine ilişkin detaylı açıklamalar

ilgili internet sitelerinin “Gizlilik” metini içerisinde yer almaktadır.

Saygıyla ; Müşterilerimiz , Çalışanlarımız ,İş Ortaklarımıza duyurulur...